• DOMUS-ieg
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Administrowanie nieruchomościami

Oferta

Przyjmiemy w zarząd i administrację: wspólnoty mieszkaniowe budynki prywatne, spółdzielcze, komercyjne oraz inne nieruchomości.

Licencjonowany Zarządca nieruchomości gwarantuje, że zarządzanie będzie wykonywane z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla dobra zleceniodawców, rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych Zarządców nieruchomości.

Dobra organizacja pracy Zarządcy oraz nieustanna opieka nad nieruchomością i jej właścicielami, przyczynią się do lepszego, pełniejszego wykorzystania nieruchomości oraz do poprawy jakości zamieszkiwania.

Zapewniamy: pełną obsługę Wspólnot Mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych, rozliczanie mediów, bezpieczeństwo techniczne, fachową i rzetelną obsługę. Formy współpracy: powierzenie zarządu lub zlecenie administrowania.

W ramach działalności firmy proponujemy Państwu następujący pakiet usług:

Reprezentacja Wspólnoty

 • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizowanie stanu prawnego i faktycznego lokali Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostawy usług komunalnych; zawieranie umów z dostawcami energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków, firmami wywożącymi śmieci.
 • Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów.
 • Ubezpieczenie nieruchomości.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawieranie umów o dostawy, roboty lub usługi na rzecz Wspólnoty oraz kontrola prawidłowości wykonania tych umów.
 • Wynajmowanie pomieszczeń nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel zostały przez Wspólnotę przeznaczone.
 • Prowadzenie kancelarii Zarządu Wspólnoty polegające na przygotowywaniu dokumentów takich jak projekty: uchwał, planów wspólnoty, protokoły zebrań, obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa bankowo-księgowa

 • Otwarcie rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
 • Prowadzenie odpowiedniej księgowości w formie określonej uchwałą właścicieli oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
 • Rozliczanie z poszczególnymi właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w ciągu roku w formie zaliczek określonych uchwałą właścicieli oraz świadczeń dla każdego z lokali.
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w biurze DOMUS ieg.
 • Dla każdego właściciela możliwość sprawdzenia kartoteki finansowej lokalu na stronie internetowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności od właścicieli oraz ewentualnych dzierżawców w postępowaniu przed sądowym.
 • Prowadzenie ewidencji uzyskiwanych pożytków.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem rocznego zebrania sprawozdawczego.
 • Przygotowywanie projektów i rozliczeń planu gospodarczego Wspólnoty, w tym rozliczeń z funduszu remontowego.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych i urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości poprzez pogotowie techniczne.

Nieodpłatne doradztwo w zakresie funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych.

Dla nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych – bezpłatna organizacja Wspólnoty: wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie rachunku bankowego.